O nás

OZ RE - SPIRO

Sídlo združenia:

Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika.

Ciele a činnosti združenia

 • Hlavným cieľom združenia je: vzdelávanie v odbore Pneumológia a ftizeológia.
 • Za účelom dosiahnutia cieľu združenia plní združenie predovšetkým nasledovnú úlohu:
  • – podieľa sa na zavádzaní najnovších odborných medicínskych, vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou vzdelávania.
 • Za účelom podieľania sa na zavádzaní najnovších odborných, medicínskych, vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou vzdelávania:
  • organizuje a zastrešuje odborné vedecké podujatia /kongresy, konferencie, zjazdy, sympóziá s domácou a medzinárodnou účasťou/, sprievodné výstavy a sympóziá
   s medicínskym zameraním
  • podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí
  • vydáva odborné medicínske informačné materiály, letáky
  • zabezpečuje organizáciu tlačových konferencií – Svetový deň CHOCHP, Svetový deň astmy
  • zabezpečí zriadenie a fungovanie webovej stránky RE-SPIRO

Výkonný orgán

Výkonným orgánom združenia je Správna rada:
 • Predseda Správnej rady: MUDr.Helena Leščišinová
 • Podpredseda Správnej rady: Doc.MUDr.Marta Hájková,CSc.
 • Kontrolór OZ RE – SPIRO: Doc.MUDr.Ivan Majer, CSc.